بانک عکس صنعت نفت ایران

دیدار بیژن زنگنه، وزیر نفت با کاتسو یوکی کاوایی، مشاور نخست وزیر ژاپن

دیدار مشاور ارشد ژاپن با وزیر نفت نازیلا حقیقتی 25 بهمن (20)دیدار مشاور ارشد ژاپن با وزیر نفت نازیلا حقیقتی 25 بهمن (18)دیدار مشاور ارشد ژاپن با وزیر نفت نازیلا حقیقتی 25 بهمن (5)دیدار مشاور ارشد ژاپن با وزیر نفت نازیلا حقیقتی 25 بهمن (65)دیدار مشاور ارشد ژاپن با وزیر نفت نازیلا حقیقتی 25 بهمن (39)دیدار مشاور ارشد ژاپن با وزیر نفت نازیلا حقیقتی 25 بهمن (44)دیدار مشاور ارشد ژاپن با وزیر نفت نازیلا حقیقتی 25 بهمن (53)دیدار مشاور ارشد ژاپن با وزیر نفت نازیلا حقیقتی 25 بهمن (55)دیدار مشاور ارشد ژاپن با وزیر نفت نازیلا حقیقتی 25 بهمن (36)دیدار مشاور ارشد ژاپن با وزیر نفت نازیلا حقیقتی 25 بهمن (30)دیدار مشاور ارشد ژاپن با وزیر نفت نازیلا حقیقتی 25 بهمن (28)دیدار مشاور ارشد ژاپن با وزیر نفت نازیلا حقیقتی 25 بهمن (26)دیدار مشاور ارشد ژاپن با وزیر نفت نازیلا حقیقتی 25 بهمن (22)دیدار مشاور ارشد ژاپن با وزیر نفت نازیلا حقیقتی 25 بهمن (24)دیدار مشاور ارشد ژاپن با وزیر نفت نازیلا حقیقتی 25 بهمن (25)