بانک عکس صنعت نفت ایران

مرضیه شاهدایی معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی

169881698716986169851698016981169821698416979169771697616975