بانک عکس صنعت نفت ایران

پالایشگاه گاز فازهای 15 و 16 پارس جنوبی عسلویه در حال ساخت

پالایشگاه گاز فازهای 15 و 16 پارس جنوبی عسلویه سال 1-93 حسینی (1)پالایشگاه گاز فازهای 15 و 16 پارس جنوبی عسلویه سال 1-93 حسینی (2)پالایشگاه گاز فازهای 15 و 16 پارس جنوبی عسلویه سال 1-93 حسینی (4)پالایشگاه گاز فازهای 15 و 16 پارس جنوبی عسلویه سال 1-93 حسینی (5)پالایشگاه گاز فازهای 15 و 16 پارس جنوبی عسلویه سال 1-93 حسینی (6)پالایشگاه گاز فازهای 15 و 16 پارس جنوبی عسلویه سال 1-93 حسینی (7)پالایشگاه گاز فازهای 15 و 16 پارس جنوبی عسلویه سال 1-93 حسینی (8)