بانک عکس صنعت نفت ایران

مدیران ارشد شرکت ملی نفت در زمان پهلوی دوم

047450-( )-هوشنگ انصاری مدیرعامل شرکت ملی نفت به همراه اعضای هیئت مدیره 1356047451-جرج لینک مدیر عامل شرکت سهامی خاص خدمات نفت ایران 1354-1357047452-( )-عبدالله انتظام مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران 1342-1336و از آذر 1357الی 22 بهمن 1357047454-( )-هوشنگ انصاری رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران از چهارم آذر1356الی آذر 1357047455-( )-دکتر منوچهر اقبال رییس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت ملی نفت از نهم آبان 1343 الی چهارم آذر 1356047456-( )-دکتر منوچهر اقبال047458-( )-اعضای هیئت مدیره جدید شرکت ملی نفت ایران در زمان مدیر عاملی دکتر منوچهر اقبال047459-( )-هوشنگ انصاری047480-( )-مهندس لطیف رمضان نیا رئیس شرکت سهامی تصفیه نفت ایران