بانک عکس صنعت نفت ایران

مدیران انگلیسی شرکت نفت انگلیس و ایران

015691-174-لورد گرینوی015692-174-سر موریس برید گامن015693-174-لورد استرات هالموند015694-174-سر نویل گاس015695-174-لورد استرات کونا015696-174-بی .آر.جکسون015697-174-لورد کادمن015698-174-سر اریک دراکی047462-( )-جی.بی.لوید047463-( )-جی.بی..رینولدز اولین رئیس کل منطقه نفت خیز مسجد سلیمان047467-( )-سر باورتن ردوود زمین شناس معروف047469-( )-لرد استراتکونا رئیس هیات مدیره شرکت نفت انگلیس و ایران047470-( )-لرد چارلز گرینولی مدیر عامل شرکت نفت انگلیس و ایران047471-( )-اعضا هیئت مدیره شرکت نفت انگلیس و ایران047472-( )-ویسکنت اینچکیپ مدیر دولتی شرکت نفت انگلیس و ایران047474-( )-ویلیام ناکس دارسی در دفتر کارش 1280 شمسی047475-( )-جورج برنارد رینولدز047477-( )-سر ویلیام فریزر آخرین مدیر عامل شرکت نفت انگلیس و ایران در سفر به تهران 1316شمسی047478-( )-اچ.دبیلو.لن رئیس کل مناطق نفت خیز047479-( )-نورمن ریچارد سدان نماینده مدیر عامل شرکت نفت انگلیس و ایران در تهران