بانک عکس صنعت نفت ایران

عکسهای مستند اجتماعی لارنس لاکهارت از ایران و زندگی مردم ایران در دهه 1920 میلادی

047341-کتاب فروشی در بازار تهران دهه 20047342-( )-چاروادارها در دهه 20میلادی-عکاس لارنس لاکهارت047343-( )-خانه یک تاجر ایرانی در دهه 20میلادی-عکاس لارنس لاکهارت047344-( )-مردی در حال خواندن قرآن در تهران دهه20میلادی-عکاس لارنس لاکهارت047345-( )-پیرمردی در دربند دهه20میلادی-عکاس لارنس لاکهارت047346-( )-نامه نویسی در بازار تهران دهه20میلادی -عکاس لارنس لاکهارت047347-( )-بازار تهران دهه20میلادی -عکاس لارنس لاکهارت047348-( )-پسر جنوبی دهه20میلادی -عکاس لارنس لاکهارت047349-( )-باربر در بازار تهران دهه20میلادی -عکاس عکاس لارنس لاکهارت047350-( )-دختر بچه ای در کوهستانهای ایران دهه20 میلادی -عکاس لارنس لاکهارت047351-( )-فروشنده خشکبار در بازار تهران دهه20 میلادی-عکاس لارنس لاکهارت047352-( )-دختر بچه ای در دربند دهه 20میلادی-عکاس لارنس لاکهارت047353-( )-دختر کرد دهه20میلادی-عکاس لارنس لاکهارت047354-( )-قهوه خانه در دهه20میلادی -عکاس لارنس لاکهارت047355-( )-گروه موسیقی در لشکرک دهه20میلادی-عکاس لارنس لاکهارت047356-( )-بختیاریها در بهبهان دهه20میلادی-عکاس لارنس لاکهارت047357-( )-چادر نشینان در دره لار دهه20میلادی-عکاس لارنس لاکهارت047358-( )-خانواده ای در دامنه های کوهای ایران دهه20میلادی-عکاس لارنس لاکهارت047359-( )-بیابانی مرزی در نزدیک ایسبایلی-دهه بیست میلادی-لارنس لاکهارت047360-( )-ترکمنها دهه20میلادی-عکاس لارنس لاکهارت047361-( )-خیابانی در کیلشوم-لارنس لاکهارت-دهه بیست میلادی047362-( )-پلی بر روی کانال هراز نزدیک آمل دهه20میلادی-عکاس لارنس لاکهارت047363-( )-پلی در دامنه های کوهای ایران دهه20میلادی-عکاس لارنس لاکهارت047364-( )-کوهی در شوشتر دهه 20میلادی-عکاس لارنس لاکهارت047365-( )-سرخه حصار دهه 20میلادی -عکاس لارنس لاکهارت047366-( )-دیوار ری دهه20میلادی-عکاس لارنس لاکهارت047368-جاده بین امامزاده داوود و شهرستانک دهه20میلادی-عکاس لارنس لاکهارت047369-( )-جاده کوهستانی بین امامزاده داوود و شهرستانک دهه 20میلادی-عکاس لارنس لاکهارت047370-( )-جاده ای کوهستانی و کاروانرو نزدیک رهنه-لارنس لاکهارت-دهه بیست میلادی047371-( )-شاه عبدالعظیم دهه 20میلادی-عکاس لارنس لاکهارت047372-( )-شکارچیان در ایران دهه20میلادی-عکاس لارنس لاکهارت047373-( )-کاروانسرا در تهران دهه20میلادی-عکاس لارنس لاکهارت047374-( )-نمایی از شوشتر دهه20میلادی-عکاس لارنس لاکهارت047375-( )-نمایی از یک بازار در تهران دهه20میلادی-عکاس لارنس لاکهارت047376-( )-روستای نیاک در مازندران دهه 20 میلادی عکاس لارنس لاکهارت047377-( )-دره شاهرود از سیمیار دهه 20 میلادی عکاس لارنس لاکهارت047378-( )-امامزاده حسین در قزوین دهه20میلادی-عکاس لارنس لاکهارت047379-( )-امامزاده عبدالعظیم دهه20میلادی-عکاس لارنس لاکهارت047380-( )-درویشی در نزدیکی لشکرک دهه20میلادی -عکاس لارنس لاکهارت047381-( )-شکارچی دهه20میلادی لارنس لاکهارت047382-( )-آمبولانس دهه20میلادی-عکاس لارنس لاکهارت047383-( )-نفتک 55 رودخانه کارون دهه20میلادی-عکاس لارنس لاکهارت047384-( )-زنان کرد در دهه20میلادی-عکاس لارنس لاکهارت047385-( )-زنان کرد دهه20میلادی-عکاس لارنس لاکهارت047386-( )-پل قدیمی در شوشتر دهه20میلادی -عکاس لارنس لاکهارت047387-( )-شخم زنی در شهرستانک دهه 20میلادی-عکاس لارنس لاکهارت047388-( )-شخم زنی در اوین دهه20میلادی-عکاس لارنس لاکهارت047389-( )-اعمال جداسازی کاه از گندم دهه20میلادی-عکاس لارنس لاکهارت047390-( )-مردم بومی منطقه نفت خیز جنوب دهه20میلادی-عکاس لارنس لاکهارت