بانک عکس صنعت نفت ایران

پالایشگاه نفت آبادان از شروع ساخت درسال 1288 شمسی تا سال 1320 هجری شمسی

008224-174-محل احداث پالایشگاه آبادان سال 1288008224-174-محل احداث پالایشگاه آبادان سال 1288008074-173-اولین پالایشگاه نفت ایران در آبادان008077-174-پالایشگاه نفت آبادان-بنچ شماره ده008078-174-پالایشگاه نفت آبادان-واحد بوکسید008082-174-پالایشگاه نفت آبادان008091-173-واحد پر کردن حلب های نفت سفید در پالایشگاه نفت آبادان008093-173-اولین پالایشگاه نفت ایران در آبادان008095-173-اولین پالایشگاه نفت ایران در آبادان008105-173-نمای هوایی اولین پالایشگاه نفت ایران در آبادان-1297008110-173-واحد تولید بخار در پالایشگاه آبادان008126-173-اولین پالایشگاه نفت ایران در آبادان008129-173-اولین پالایشگاه نفت ایران درآبادان008134-173-اولین پالایشگاه نفت ایران در آبادان008143-173-اولین پالایشگاه نفت ایران در آبادان008144-173-اولین پالایشگاه نفت ایران در آبادان008145-173-مخزن های نفت پالایشگاه نفت آبادان008146-173-ساخت کارخانه پارافین سازی در پالایشگاه آبادان008148-173-ساخت اولین پالایشگاه نفت ایران در آبادان008149-173- ساخت اولین پالایشگاه نفت ایران درآبادان 008150-173-اتاق کنترل برق در اولین پالایشگاه نفت ایران در ابادان008161-174-تاسیسات پالایشگاه نفت آبادان008162-174-پالایشگاه نفت آبادان008169-174-پالایشگاه نفت آبادان008172-174-پالایشگاه آبادان008173-174-پالایشگاه آبادان008178-174-پالایشگاه آبادان008180-174-یک آزمایشگاه در پالایشگاه نفت آبادان1328008190-174-پالایشگاه نفت آبادان008192-174-پالایشگاه نفت آبادان سال 1924008195-174-تاسیسات پالایشگاه نفت آبادان008198-174-پالایشگاه آبادان008202-174-پالایشگاه نفت آبادان008208-174-پالایشگاه نفت آبادان-بنچ شماره سه008213-174-پالایشگاه آبادان010280-174-نمای هوایی پالایشگاه آبادان010281-174-نمای هوایی از پالایشگاه آبادان010282-174-نمای هوایی از پالایشگاه آبادان014636-174-پالایشگاه نفت آبادان010282-174-نمای هوایی از پالایشگاه آبادان015307-174-احداث واحد های جدید در آبادان دهه 1310015315-174-دورنمای پالایشگاه آبادان از روی کشتی گرفته شده است015316-174-پالایشگاه نفت آبادان015325-173-کارخانه های تصفیه و تقطیر نفت در پالایشگاه نفت آبادان015327-173-اولین پالایشگاه نفت ایران در آبادان015335-174-ختم کار در پالایشگاه نفت آبادان018279-173-اولین پالایشگاه نفت ایران در آبادان047402-( )-بندر وپالایشگاه آبادان050172-175-نمای هوایی از پالایشگاه آبادان050180-175-اتاق کنترل پالایشگاه آبادان