بانک عکس صنعت نفت ایران

امضای تفاهمنامه طرح نوسازی ٦٥ هزار دستگاه کامیون و کشنده فرسوده بین وزارت نفت و وزارت راه و شهرسازی

امضای تفاهمنامه طرح نوسازی ٦٥ هزار دستگاه کامیون و کشنده فرسوده بین وزارت نفت و وزارت راه و شهرسازی 94 1 (2)امضای تفاهمنامه طرح نوسازی ٦٥ هزار دستگاه کامیون و کشنده فرسوده بین وزارت نفت و وزارت راه و شهرسازی 94 1 (3)امضای تفاهمنامه طرح نوسازی ٦٥ هزار دستگاه کامیون و کشنده فرسوده بین وزارت نفت و وزارت راه و شهرسازی 94 1 (4)امضای تفاهمنامه طرح نوسازی ٦٥ هزار دستگاه کامیون و کشنده فرسوده بین وزارت نفت و وزارت راه و شهرسازی 94 1 (5)امضای تفاهمنامه طرح نوسازی ٦٥ هزار دستگاه کامیون و کشنده فرسوده بین وزارت نفت و وزارت راه و شهرسازی 94 1 (6)امضای تفاهمنامه طرح نوسازی ٦٥ هزار دستگاه کامیون و کشنده فرسوده بین وزارت نفت و وزارت راه و شهرسازی 94 1 (7)امضای تفاهمنامه طرح نوسازی ٦٥ هزار دستگاه کامیون و کشنده فرسوده بین وزارت نفت و وزارت راه و شهرسازی 94 1 (8)امضای تفاهمنامه طرح نوسازی ٦٥ هزار دستگاه کامیون و کشنده فرسوده بین وزارت نفت و وزارت راه و شهرسازی 94 1 (9)امضای تفاهمنامه طرح نوسازی ٦٥ هزار دستگاه کامیون و کشنده فرسوده بین وزارت نفت و وزارت راه و شهرسازی 94 1 (10)امضای تفاهمنامه طرح نوسازی ٦٥ هزار دستگاه کامیون و کشنده فرسوده بین وزارت نفت و وزارت راه و شهرسازی 94 1 (11)امضای تفاهمنامه طرح نوسازی ٦٥ هزار دستگاه کامیون و کشنده فرسوده بین وزارت نفت و وزارت راه و شهرسازی 94 1 (12)امضای تفاهمنامه طرح نوسازی ٦٥ هزار دستگاه کامیون و کشنده فرسوده بین وزارت نفت و وزارت راه و شهرسازی 94 1 (13)امضای تفاهمنامه طرح نوسازی ٦٥ هزار دستگاه کامیون و کشنده فرسوده بین وزارت نفت و وزارت راه و شهرسازی 94 1 (14)امضای تفاهمنامه طرح نوسازی ٦٥ هزار دستگاه کامیون و کشنده فرسوده بین وزارت نفت و وزارت راه و شهرسازی 94 1 (15)امضای تفاهمنامه طرح نوسازی ٦٥ هزار دستگاه کامیون و کشنده فرسوده بین وزارت نفت و وزارت راه و شهرسازی 94 1امضای تفاهمنامه طرح نوسازی ٦٥ هزار دستگاه کامیون و کشنده فرسوده بین وزارت نفت و وزارت راه و شهرسازی 94 12 11 (1)