بانک عکس صنعت نفت ایران

دیدار بیژن زنگنه وزیر نفت با یو کازر مدیر عامل زیمنس آلمان

دیدار بیژن زنگنه وزیر نفت با یو کازر مدیر عامل زیمنس آلمان 3 اسفند 94 (1)دیدار بیژن زنگنه وزیر نفت با یو کازر مدیر عامل زیمنس آلمان 3 اسفند 94 (2)دیدار بیژن زنگنه وزیر نفت با یو کازر مدیر عامل زیمنس آلمان 3 اسفند 94 (3)دیدار بیژن زنگنه وزیر نفت با یو کازر مدیر عامل زیمنس آلمان 3 اسفند 94 (4)دیدار بیژن زنگنه وزیر نفت با یو کازر مدیر عامل زیمنس آلمان 3 اسفند 94 (5)دیدار بیژن زنگنه وزیر نفت با یو کازر مدیر عامل زیمنس آلمان 3 اسفند 94 (6)دیدار بیژن زنگنه وزیر نفت با یو کازر مدیر عامل زیمنس آلمان 3 اسفند 94 (7)دیدار بیژن زنگنه وزیر نفت با یو کازر مدیر عامل زیمنس آلمان 3 اسفند 94 (8)دیدار بیژن زنگنه وزیر نفت با یو کازر مدیر عامل زیمنس آلمان 3 اسفند 94 (9)دیدار بیژن زنگنه وزیر نفت با یو کازر مدیر عامل زیمنس آلمان 3 اسفند 94 (10)دیدار بیژن زنگنه وزیر نفت با یو کازر مدیر عامل زیمنس آلمان 3 اسفند 94 (11)دیدار بیژن زنگنه وزیر نفت با یو کازر مدیر عامل زیمنس آلمان 3 اسفند 94 (12)دیدار بیژن زنگنه وزیر نفت با یو کازر مدیر عامل زیمنس آلمان 3 اسفند 94 (13)دیدار بیژن زنگنه وزیر نفت با یو کازر مدیر عامل زیمنس آلمان 3 اسفند 94 (14)دیدار بیژن زنگنه وزیر نفت با یو کازر مدیر عامل زیمنس آلمان 3 اسفند 94 (15)دیدار بیژن زنگنه وزیر نفت با یو کازر مدیر عامل زیمنس آلمان 3 اسفند 94 (16)دیدار بیژن زنگنه وزیر نفت با یو کازر مدیر عامل زیمنس آلمان 3 اسفند 94 (17)دیدار بیژن زنگنه وزیر نفت با یو کازر مدیر عامل زیمنس آلمان 3 اسفند 94 (18)