بانک عکس صنعت نفت ایران

حمید آلادپوش مدیرکل پژوهش و فناوری وزارت نفت

حمید آلادپوش مدیرکل پژوهش و فناوری وزارت نفت 1 اسفند 94 (1)حمید آلادپوش مدیرکل پژوهش و فناوری وزارت نفت 1 اسفند 94 (2)حمید آلادپوش مدیرکل پژوهش و فناوری وزارت نفت 1 اسفند 94 (3)حمید آلادپوش مدیرکل پژوهش و فناوری وزارت نفت 1 اسفند 94 (4)حمید آلادپوش مدیرکل پژوهش و فناوری وزارت نفت 1 اسفند 94 (5)حمید آلادپوش مدیرکل پژوهش و فناوری وزارت نفت 1 اسفند 94 (6)حمید آلادپوش مدیرکل پژوهش و فناوری وزارت نفت 1 اسفند 94 (7)حمید آلادپوش مدیرکل پژوهش و فناوری وزارت نفت 1 اسفند 94 (8)حمید آلادپوش مدیرکل پژوهش و فناوری وزارت نفت 1 اسفند 94 (9)حمید آلادپوش مدیرکل پژوهش و فناوری وزارت نفت 1 اسفند 94 (10)حمید آلادپوش مدیرکل پژوهش و فناوری وزارت نفت 1 اسفند 94 (11)حمید آلادپوش مدیرکل پژوهش و فناوری وزارت نفت 1 اسفند 94 (12)حمید آلادپوش مدیرکل پژوهش و فناوری وزارت نفت 1 اسفند 94 (13)حمید آلادپوش مدیرکل پژوهش و فناوری وزارت نفت 1 اسفند 94 (14)حمید آلادپوش مدیرکل پژوهش و فناوری وزارت نفت 1 اسفند 94 (15)