بانک عکس صنعت نفت ایران

دیدار مدیر عامل شرکت انی ایتالیا کلاودیو اسکالتزی با بیژن زنگنه وزیر نفت

دیدار مدیر عامل شرکت انی ایتالیا کلاودیو اسکالتزی با بیژن زنگنه وزیر نفت 24 فروردین 95 (1)دیدار مدیر عامل شرکت انی ایتالیا کلاودیو اسکالتزی با بیژن زنگنه وزیر نفت 24 فروردین 95 (2)دیدار مدیر عامل شرکت انی ایتالیا کلاودیو اسکالتزی با بیژن زنگنه وزیر نفت 24 فروردین 95 (3)دیدار مدیر عامل شرکت انی ایتالیا کلاودیو اسکالتزی با بیژن زنگنه وزیر نفت 24 فروردین 95 (4)دیدار مدیر عامل شرکت انی ایتالیا کلاودیو اسکالتزی با بیژن زنگنه وزیر نفت 24 فروردین 95 (5)دیدار مدیر عامل شرکت انی ایتالیا کلاودیو اسکالتزی با بیژن زنگنه وزیر نفت 24 فروردین 95 (6)دیدار مدیر عامل شرکت انی ایتالیا کلاودیو اسکالتزی با بیژن زنگنه وزیر نفت 24 فروردین 95 (7)دیدار مدیر عامل شرکت انی ایتالیا کلاودیو اسکالتزی با بیژن زنگنه وزیر نفت 24 فروردین 95 (8)دیدار مدیر عامل شرکت انی ایتالیا کلاودیو اسکالتزی با بیژن زنگنه وزیر نفت 24 فروردین 95 (9)دیدار مدیر عامل شرکت انی ایتالیا کلاودیو اسکالتزی با بیژن زنگنه وزیر نفت 24 فروردین 95 (10)دیدار مدیر عامل شرکت انی ایتالیا کلاودیو اسکالتزی با بیژن زنگنه وزیر نفت 24 فروردین 95 (11)دیدار مدیر عامل شرکت انی ایتالیا کلاودیو اسکالتزی با بیژن زنگنه وزیر نفت 24 فروردین 95 (12)دیدار مدیر عامل شرکت انی ایتالیا کلاودیو اسکالتزی با بیژن زنگنه وزیر نفت 24 فروردین 95 (13)دیدار مدیر عامل شرکت انی ایتالیا کلاودیو اسکالتزی با بیژن زنگنه وزیر نفت 24 فروردین 95 (14)دیدار مدیر عامل شرکت انی ایتالیا کلاودیو اسکالتزی با بیژن زنگنه وزیر نفت 24 فروردین 95 (15)دیدار مدیر عامل شرکت انی ایتالیا کلاودیو اسکالتزی با بیژن زنگنه وزیر نفت 24 فروردین 95 (16)دیدار مدیر عامل شرکت انی ایتالیا کلاودیو اسکالتزی با بیژن زنگنه وزیر نفت 24 فروردین 95 (17)