بانک عکس صنعت نفت ایران

اولین هیئت مدیره خلع ید-ملی شدن صنعت نفت

018281-173-اولین هیئت مدیره خلع ید-ملی شدن صنعت نفت018283-173-اولین هیئت مدیره خلع ید-ملی شدن صنعت نفت019093-175-اعضای خلع ید پس از ملی شدن صنعت نفت018159-173-ورود هواپیمای حامل بازرگان و مکی به مسجد سلیمان-1330-019044-175-هیئت خلع ید اولین هیئت عامل پس از ملی شدن صنعت نفت019049-175-اعضای هیئت مدیره خلع ید -ملی شدن صنعت نفتnaft019051-175-اعضای هیئت مدیره خلع ید-ملی شدن صنعت نفت 019052-175-هیئت مختلط -ملی شدن صنعت نفت019059-175- مکی و بازرگان در فرودگاه در عزیمت به مسجد سلیمان019060-175-مکی و بازرگان در فرودگاه آبادان در عزیمت به مسجد سلیمان019061-175-بازدید هیئت خلع ید و هیئت خارجی از مناطق نفت خیز جنوب-ملی شدن صنعت نفت019065-175-بازدید مکی و بازرگان از تاسیسات نفتی آبادان-ملی شدن صنعت نفت019072-175-اعضای خلع ید در دیدار با یکی از روحانیون-ملی شدن صنعت نفت019081-175-بازدید حسین مکی و مهندس بازرگان از مناطق نفت خیز جنوب -ملی شدن صنعت نفت019085-175-هیئت خلع ید -ملی شدن صنعت نفت019101-175-بازرگان و حسین مکی در جنوب