بانک عکس صنعت نفت ایران

دیدار استفان میشل، مدیرعامل بخش خاورمیانه توتال با زمانی نیا مدیر بین الملل نفت

دیدار استفان میشل، مدیرعامل بخش خاورمیانه توتال با زمانی نیا مدیر بین الملل نفت 19-12-94 (1)دیدار استفان میشل، مدیرعامل بخش خاورمیانه توتال با زمانی نیا مدیر بین الملل نفت 19-12-94 (2)دیدار استفان میشل، مدیرعامل بخش خاورمیانه توتال با زمانی نیا مدیر بین الملل نفت 19-12-94 (3)دیدار استفان میشل، مدیرعامل بخش خاورمیانه توتال با زمانی نیا مدیر بین الملل نفت 19-12-94 (4)دیدار استفان میشل، مدیرعامل بخش خاورمیانه توتال با زمانی نیا مدیر بین الملل نفت 19-12-94 (5)دیدار استفان میشل، مدیرعامل بخش خاورمیانه توتال با زمانی نیا مدیر بین الملل نفت 19-12-94 (6)دیدار استفان میشل، مدیرعامل بخش خاورمیانه توتال با زمانی نیا مدیر بین الملل نفت 19-12-94 (7)دیدار استفان میشل، مدیرعامل بخش خاورمیانه توتال با زمانی نیا مدیر بین الملل نفت 19-12-94 (8)دیدار استفان میشل، مدیرعامل بخش خاورمیانه توتال با زمانی نیا مدیر بین الملل نفت 19-12-94 (9)دیدار استفان میشل، مدیرعامل بخش خاورمیانه توتال با زمانی نیا مدیر بین الملل نفت 19-12-94 (10)دیدار استفان میشل، مدیرعامل بخش خاورمیانه توتال با زمانی نیا مدیر بین الملل نفت 19-12-94 (11)دیدار استفان میشل، مدیرعامل بخش خاورمیانه توتال با زمانی نیا مدیر بین الملل نفت 19-12-94 (12)