بانک عکس صنعت نفت ایران

تودیع نصرت االله سیفی و معارفه علی وکیلی مدیر عامل بهینه سازی مصرف سوخت

تودیع نصرت االله سیفی و معارفه علی وکیلی مدیر عامل بهینه سازی مصرف سوخت 21 فروردین 1395 ، (1)تودیع نصرت االله سیفی و معارفه علی وکیلی مدیر عامل بهینه سازی مصرف سوخت 21 فروردین 1395 ، (2)تودیع نصرت االله سیفی و معارفه علی وکیلی مدیر عامل بهینه سازی مصرف سوخت 21 فروردین 1395 ، (3)تودیع نصرت االله سیفی و معارفه علی وکیلی مدیر عامل بهینه سازی مصرف سوخت 21 فروردین 1395 ، (4)تودیع نصرت االله سیفی و معارفه علی وکیلی مدیر عامل بهینه سازی مصرف سوخت 21 فروردین 1395 ، (5)تودیع نصرت االله سیفی و معارفه علی وکیلی مدیر عامل بهینه سازی مصرف سوخت 21 فروردین 1395 ، (6)تودیع نصرت االله سیفی و معارفه علی وکیلی مدیر عامل بهینه سازی مصرف سوخت 21 فروردین 1395 ، (7)تودیع نصرت االله سیفی و معارفه علی وکیلی مدیر عامل بهینه سازی مصرف سوخت 21 فروردین 1395 ، (8)تودیع نصرت االله سیفی و معارفه علی وکیلی مدیر عامل بهینه سازی مصرف سوخت 21 فروردین 1395 ، (9)تودیع نصرت االله سیفی و معارفه علی وکیلی مدیر عامل بهینه سازی مصرف سوخت 21 فروردین 1395 ، (10)تودیع نصرت االله سیفی و معارفه علی وکیلی مدیر عامل بهینه سازی مصرف سوخت 21 فروردین 1395 ، (11)تودیع نصرت االله سیفی و معارفه علی وکیلی مدیر عامل بهینه سازی مصرف سوخت 21 فروردین 1395 ، (12)تودیع نصرت االله سیفی و معارفه علی وکیلی مدیر عامل بهینه سازی مصرف سوخت 21 فروردین 1395 ، (13)تودیع نصرت االله سیفی و معارفه علی وکیلی مدیر عامل بهینه سازی مصرف سوخت 21 فروردین 1395 ، (14)تودیع نصرت االله سیفی و معارفه علی وکیلی مدیر عامل بهینه سازی مصرف سوخت 21 فروردین 1395 ، (15)تودیع نصرت االله سیفی و معارفه علی وکیلی مدیر عامل بهینه سازی مصرف سوخت 21 فروردین 1395 ، (16)تودیع نصرت االله سیفی و معارفه علی وکیلی مدیر عامل بهینه سازی مصرف سوخت 21 فروردین 1395 ، (17)تودیع نصرت االله سیفی و معارفه علی وکیلی مدیر عامل بهینه سازی مصرف سوخت 21 فروردین 1395 ، (18)