بانک عکس صنعت نفت ایران

دکتر رضااوف معاونت سلامت بهداشت و درمان صنعت نفت

دکتر رضااوف معاونت سلامت بهداشت و درمان صنعت نفت 13.10.94 (1)دکتر رضااوف معاونت سلامت بهداشت و درمان صنعت نفت 13.10.94 (2)دکتر رضااوف معاونت سلامت بهداشت و درمان صنعت نفت 13.10.94 (3)دکتر رضااوف معاونت سلامت بهداشت و درمان صنعت نفت 13.10.94 (4)دکتر رضااوف معاونت سلامت بهداشت و درمان صنعت نفت 13.10.94 (5)دکتر رضااوف معاونت سلامت بهداشت و درمان صنعت نفت 13.10.94 (6)