بانک عکس صنعت نفت ایران

افتتاح سه واحد بهره برداری و نمکزدایی منصوری، هفت شهیدان و لب سفید استان خوزستان توسط بیژن زنگنه وزیر نفت

افتتاح واحدهای بهره برداری و نمکزدایی منصوری،هفت شهیدان و لب سفید با حضور بیژن زنگنه وزیر نفت آبان ماه 1394 (1)افتتاح واحدهای بهره برداری و نمکزدایی منصوری،هفت شهیدان و لب سفید با حضور بیژن زنگنه وزیر نفت آبان ماه 1394 (2)افتتاح واحدهای بهره برداری و نمکزدایی منصوری،هفت شهیدان و لب سفید با حضور بیژن زنگنه وزیر نفت آبان ماه 1394 (3)افتتاح سه واحد بهره برداری و نمکزدایی منصوری، هفت شهیدان و لب سفید استان خوزستان توسط بیژن زنگنه وزیر نفت 6 آبان 94 (4)افتتاح سه واحد بهره برداری و نمکزدایی منصوری، هفت شهیدان و لب سفید استان خوزستان توسط بیژن زنگنه وزیر نفت 6 آبان 94 (5)افتتاح واحدهای بهره برداری و نمکزدایی منصوری،هفت شهیدان و لب سفید با حضور بیژن زنگنه وزیر نفت آبان ماه 1394 (6)افتتاح واحدهای بهره برداری و نمکزدایی منصوری،هفت شهیدان و لب سفید با حضور بیژن زنگنه وزیر نفت آبان ماه 1394 (7)افتتاح واحدهای بهره برداری و نمکزدایی منصوری،هفت شهیدان و لب سفید با حضور بیژن زنگنه وزیر نفت آبان ماه 1394 (8)افتتاح واحدهای بهره برداری و نمکزدایی منصوری،هفت شهیدان و لب سفید با حضور بیژن زنگنه وزیر نفت آبان ماه 1394 (9)افتتاح سه واحد بهره برداری و نمکزدایی منصوری، هفت شهیدان و لب سفید استان خوزستان توسط بیژن زنگنه وزیر نفت 6 آبان 94 (10)افتتاح سه واحد بهره برداری و نمکزدایی منصوری، هفت شهیدان و لب سفید استان خوزستان توسط بیژن زنگنه وزیر نفت 6 آبان 94 (11)افتتاح واحدهای بهره برداری و نمکزدایی منصوری،هفت شهیدان و لب سفید با حضور بیژن زنگنه وزیر نفت آبان ماه 1394 (12)افتتاح واحدهای بهره برداری و نمکزدایی منصوری،هفت شهیدان و لب سفید با حضور بیژن زنگنه وزیر نفت آبان ماه 1394 (13)افتتاح واحدهای بهره برداری و نمکزدایی منصوری،هفت شهیدان و لب سفید با حضور بیژن زنگنه وزیر نفت آبان ماه 1394 (14)افتتاح واحدهای بهره برداری و نمکزدایی منصوری،هفت شهیدان و لب سفید با حضور بیژن زنگنه وزیر نفت آبان ماه 1394 (15)افتتاح واحدهای بهره برداری و نمکزدایی منصوری،هفت شهیدان و لب سفید با حضور بیژن زنگنه وزیر نفت آبان ماه 1394 (16)افتتاح واحدهای بهره برداری و نمکزدایی منصوری،هفت شهیدان و لب سفید با حضور بیژن زنگنه وزیر نفت آبان ماه 1394 (17)افتتاح واحدهای بهره برداری و نمکزدایی منصوری،هفت شهیدان و لب سفید با حضور بیژن زنگنه وزیر نفت آبان ماه 1394 (18)افتتاح سه واحد بهره برداری و نمکزدایی منصوری، هفت شهیدان و لب سفید استان خوزستان توسط بیژن زنگنه وزیر نفت 6 آبان 94 (19)افتتاح سه واحد بهره برداری و نمکزدایی منصوری، هفت شهیدان و لب سفید استان خوزستان توسط بیژن زنگنه وزیر نفت 6 آبان 94 (20)افتتاح واحدهای بهره برداری و نمکزدایی منصوری،هفت شهیدان و لب سفید با حضور بیژن زنگنه وزیر نفت آبان ماه 1394 (21)افتتاح واحدهای بهره برداری و نمکزدایی منصوری،هفت شهیدان و لب سفید با حضور بیژن زنگنه وزیر نفت آبان ماه 1394 (22)افتتاح سه واحد بهره برداری و نمکزدایی منصوری، هفت شهیدان و لب سفید استان خوزستان توسط بیژن زنگنه وزیر نفت 6 آبان 94 (23)افتتاح واحدهای بهره برداری و نمکزدایی منصوری،هفت شهیدان و لب سفید با حضور بیژن زنگنه وزیر نفت آبان ماه 1394 (24)افتتاح سه واحد بهره برداری و نمکزدایی منصوری، هفت شهیدان و لب سفید استان خوزستان توسط بیژن زنگنه وزیر نفت 6 آبان 94 (25)افتتاح سه واحد بهره برداری و نمکزدایی منصوری، هفت شهیدان و لب سفید استان خوزستان توسط بیژن زنگنه وزیر نفت 6 آبان 94 (26)افتتاح سه واحد بهره برداری و نمکزدایی منصوری، هفت شهیدان و لب سفید استان خوزستان توسط بیژن زنگنه وزیر نفت 6 آبان 94 (27)افتتاح سه واحد بهره برداری و نمکزدایی منصوری، هفت شهیدان و لب سفید استان خوزستان توسط بیژن زنگنه وزیر نفت 6 آبان 94 (28)افتتاح سه واحد بهره برداری و نمکزدایی منصوری، هفت شهیدان و لب سفید استان خوزستان توسط بیژن زنگنه وزیر نفت 6 آبان 94 (29)افتتاح واحدهای بهره برداری و نمکزدایی منصوری،هفت شهیدان و لب سفید با حضور بیژن زنگنه وزیر نفت آبان ماه 1394 (30)افتتاح سه واحد بهره برداری و نمکزدایی منصوری، هفت شهیدان و لب سفید استان خوزستان توسط بیژن زنگنه وزیر نفت 6 آبان 94 (31)افتتاح واحدهای بهره برداری و نمکزدایی منصوری،هفت شهیدان و لب سفید با حضور بیژن زنگنه وزیر نفت آبان ماه 1394 (32)