بانک عکس صنعت نفت ایران

دیدار آلکساندر نواک وزیر انرژی روسیه با بیژن زنگنه وزیر نفت

دیدار آلکساندر نواک وزیر انرژی روسیه با بیژن زنگنه وزیر نفت 29 مهر 1394 (1)دیدار آلکساندر نواک وزیر انرژی روسیه با بیژن زنگنه وزیر نفت 29 مهر 1394 (2)دیدار آلکساندر نواک وزیر انرژی روسیه با بیژن زنگنه وزیر نفت 29 مهر 1394 (3)دیدار آلکساندر نواک وزیر انرژی روسیه با بیژن زنگنه وزیر نفت 29 مهر 1394 (4)دیدار آلکساندر نواک وزیر انرژی روسیه با بیژن زنگنه وزیر نفت 29 مهر 1394 (5)دیدار آلکساندر نواک وزیر انرژی روسیه با بیژن زنگنه وزیر نفت 29 مهر 1394 (6)دیدار آلکساندر نواک وزیر انرژی روسیه با بیژن زنگنه وزیر نفت 29 مهر 1394 (7)دیدار آلکساندر نواک وزیر انرژی روسیه با بیژن زنگنه وزیر نفت 29 مهر 1394 (8)دیدار آلکساندر نواک وزیر انرژی روسیه با بیژن زنگنه وزیر نفت 29 مهر 1394 (9)دیدار آلکساندر نواک وزیر انرژی روسیه با بیژن زنگنه وزیر نفت 29 مهر 1394 (10)دیدار آلکساندر نواک وزیر انرژی روسیه با بیژن زنگنه وزیر نفت 29 مهر 1394 (11)دیدار آلکساندر نواک وزیر انرژی روسیه با بیژن زنگنه وزیر نفت 29 مهر 1394 (12)