بانک عکس صنعت نفت ایران

امضای توافق نامه شرکت ملی گاز با هلال احمر برای تحویل 75165 بخاری نفتی و برقی به هلال احمر برای مواقع بحران و قطع گاز در زمستان

امضای توافق نامه شرکت ملی گاز با هلال احمر برای تحویل 75165 بخاری نفتی و برقی به هلال احمر برای مواقع بحران و قطع گاز در زمستان 5 آبان 1394 (1)امضای توافق نامه شرکت ملی گاز با هلال احمر برای تحویل 75165 بخاری نفتی و برقی به هلال احمر برای مواقع بحران و قطع گاز در زمستان 5 آبان 1394 (2)امضای توافق نامه شرکت ملی گاز با هلال احمر برای تحویل 75165 بخاری نفتی و برقی به هلال احمر برای مواقع بحران و قطع گاز در زمستان 5 آبان 1394 (3)امضای توافق نامه شرکت ملی گاز با هلال احمر برای تحویل 75165 بخاری نفتی و برقی به هلال احمر برای مواقع بحران و قطع گاز در زمستان 5 آبان 1394 (4)امضای توافق نامه شرکت ملی گاز با هلال احمر برای تحویل 75165 بخاری نفتی و برقی به هلال احمر برای مواقع بحران و قطع گاز در زمستان 5 آبان 1394 (5)امضای توافق نامه شرکت ملی گاز با هلال احمر برای تحویل 75165 بخاری نفتی و برقی به هلال احمر برای مواقع بحران و قطع گاز در زمستان 5 آبان 1394 (6)امضای توافق نامه شرکت ملی گاز با هلال احمر برای تحویل 75165 بخاری نفتی و برقی به هلال احمر برای مواقع بحران و قطع گاز در زمستان 5 آبان 1394 (7)امضای توافق نامه شرکت ملی گاز با هلال احمر برای تحویل 75165 بخاری نفتی و برقی به هلال احمر برای مواقع بحران و قطع گاز در زمستان 5 آبان 1394 (8)امضای توافق نامه شرکت ملی گاز با هلال احمر برای تحویل 75165 بخاری نفتی و برقی به هلال احمر برای مواقع بحران و قطع گاز در زمستان 5 آبان 1394 (9)امضای توافق نامه شرکت ملی گاز با هلال احمر برای تحویل 75165 بخاری نفتی و برقی به هلال احمر برای مواقع بحران و قطع گاز در زمستان 5 آبان 1394 (10)امضای توافق نامه شرکت ملی گاز با هلال احمر برای تحویل 75165 بخاری نفتی و برقی به هلال احمر برای مواقع بحران و قطع گاز در زمستان 5 آبان 1394 (11)امضای توافق نامه شرکت ملی گاز با هلال احمر برای تحویل 75165 بخاری نفتی و برقی به هلال احمر برای مواقع بحران و قطع گاز در زمستان 5 آبان 1394 (12)امضای توافق نامه شرکت ملی گاز با هلال احمر برای تحویل 75165 بخاری نفتی و برقی به هلال احمر برای مواقع بحران و قطع گاز در زمستان 5 آبان 1394 (13)