بانک عکس صنعت نفت ایران

بازدید بیژن زنگنه وزیر نفت از میدان نفتی آزادگان شمالی

بازدید بیژن زنگنه وزیر نفت از میدان نفتی آزادگان شمالی 7 آبان 1394 (1)بازدید بیژن زنگنه وزیر نفت از میدان نفتی آزادگان شمالی 7 آبان 1394 (2)بازدید بیژن زنگنه وزیر نفت از میدان نفتی آزادگان شمالی 7 آبان 1394 (3)بازدید بیژن زنگنه وزیر نفت از میدان نفتی آزادگان شمالی 7 آبان 1394 (4)بازدید بیژن زنگنه وزیر نفت از میدان نفتی آزادگان شمالی 7 آبان 1394 (5)بازدید بیژن زنگنه وزیر نفت از میدان نفتی آزادگان شمالی 7 آبان 1394 (6)بازدید بیژن زنگنه وزیر نفت از میدان نفتی آزادگان شمالی 7 آبان 1394 (7)بازدید بیژن زنگنه وزیر نفت از میدان نفتی آزادگان شمالی 7 آبان 1394 (8)بازدید بیژن زنگنه وزیر نفت از میدان نفتی آزادگان شمالی 7 آبان 1394 (9)بازدید بیژن زنگنه وزیر نفت از میدان نفتی آزادگان شمالی 7 آبان 1394 (10)بازدید بیژن زنگنه وزیر نفت از میدان نفتی آزادگان شمالی 7 آبان 1394 (11)بازدید بیژن زنگنه وزیر نفت از میدان نفتی آزادگان شمالی 7 آبان 1394 (12)