بانک عکس صنعت نفت ایران

مراسم پایان لوله گزاری دریایی فازهای 21 و 22 پارس جنوبی

مراسم پایان لوله گزاری دریایی فازهای 21 و 22 پارس جنوبی (1)مراسم پایان لوله گزاری دریایی فازهای 21 و 22 پارس جنوبی (2)مراسم پایان لوله گزاری دریایی فازهای 21 و 22 پارس جنوبی (3)مراسم پایان لوله گزاری دریایی فازهای 21 و 22 پارس جنوبی (4)مراسم پایان لوله گزاری دریایی فازهای 21 و 22 پارس جنوبی (5)مراسم پایان لوله گزاری دریایی فازهای 21 و 22 پارس جنوبی (6)مراسم پایان لوله گزاری دریایی فازهای 21 و 22 پارس جنوبی (7)مراسم پایان لوله گزاری دریایی فازهای 21 و 22 پارس جنوبی (8)مراسم پایان لوله گزاری دریایی فازهای 21 و 22 پارس جنوبی (9)مراسم پایان لوله گزاری دریایی فازهای 21 و 22 پارس جنوبی (10)مراسم پایان لوله گزاری دریایی فازهای 21 و 22 پارس جنوبی (11)