بانک عکس صنعت نفت ایران

سعید حافظی مدیر عامل شرکت نفت فلات قاره

سعید حافظی مدیر عامل شرکت نفت فلات قاره (1)سعید حافظی مدیر عامل شرکت نفت فلات قاره (2)سعید حافظی مدیر عامل شرکت نفت فلات قاره (3)سعید حافظی مدیر عامل شرکت نفت فلات قاره (4)سعید حافظی مدیر عامل شرکت نفت فلات قاره (5)سعید حافظی مدیر عامل شرکت نفت فلات قاره (6)سعید حافظی مدیر عامل شرکت نفت فلات قاره (7)سعید حافظی مدیر عامل شرکت نفت فلات قاره (8)سعید حافظی مدیر عامل شرکت نفت فلات قاره (9)سعید حافظی مدیر عامل شرکت نفت فلات قاره (10)