بانک عکس صنعت نفت ایران

کارخانه لوله سازی اهواز

کارخانجات لوله سازی اهواز-1355- منوچهر پروین (1)کارخانجات لوله سازی اهواز-1355- منوچهر پروین (2)کارخانجات لوله سازی اهواز-1355- منوچهر پروین (3)کارخانجات لوله سازی اهواز-1355- منوچهر پروین (4)کارخانجات لوله سازی اهواز-1355- منوچهر پروین (6)کارخانه لوله سازی اهواز 1355 منوچهر پروینکارخانه لوله سازی اهواز دهه 1350 شمسی (1)کارخانه لوله سازی اهواز دهه 1350 شمسی (2)کارخانه لوله سازی اهواز دهه 1350 شمسی (3)کارخانه لوله سازی اهواز دهه 1350 شمسی (4)کارخانه لوله سازی اهواز دهه 1350 شمسی (5)کارخانه لوله سازی اهواز دهه 1350 شمسی (6)کارخانه لوله سازی اهواز دهه 1350 شمسی (7)کارخانه لوله سازی اهواز دهه 1350 شمسی (8)کارخانه لوله سازی اهواز دهه 1350 شمسی (9)کارخانه لوله سازی اهواز دهه 1350 شمسی (10)کارخانه لوله سازی اهواز دهه 1350 شمسی (11)کارخانه لوله سازی اهواز دهه 1350 شمسی (12)کارخانه لوله سازی اهواز دهه 1350 شمسی (13)کارخانه لوله سازی اهواز دهه 1350 شمسی (14)کارخانه لوله سازی اهواز دهه 1350 شمسی (15)کارخانه لوله سازی اهواز دهه 1350 شمسی (16)کارخانه لوله سازی اهواز دهه 1350 شمسی (17)کارخانه لوله سازی اهواز دهه 1350 شمسی (18)کارخانه لوله سازی اهواز دهه 1350 شمسی (19)کارخانه لوله سازی اهواز دهه 1350 شمسی (20)کارخانه لوله سازی اهواز دهه 1350 شمسی (21)کارخانه لوله سازی اهواز دهه 1350 شمسی (22)کارخانه لوله سازی اهواز دهه 1350 شمسی (23)کارخانه لوله سازی اهواز دهه 1350 شمسی (24)کارخانه لوله سازی اهواز دهه 1350 شمسی (25)کارخانه لوله سازی اهواز دهه 1350 شمسی (26)کارخانه لوله سازی اهواز دهه 1350 شمسی (27)کارخانه لوله سازی اهواز-دهه 1350 منوچهر پروین (1)کارخانه لوله سازی اهواز-دهه 1350 منوچهر پروین (2)کارخانه لوله سازی اهواز-دهه 1350 منوچهر پروین (3)کارخانه لوله سازی اهواز-دهه 1350 منوچهر پروین (4)کارخانه لوله سازی اهواز-دهه 1350 منوچهر پروین (5)کارخانه لوله سازی اهواز-دهه 1350 منوچهر پروین (6)کارخانه لوله سازی اهواز-دهه 1350 منوچهر پروین (7)کارخانه لوله سازی اهواز-دهه 1350 منوچهر پروین (8)کارخانه لوله سازی اهواز-دهه 1350 منوچهر پروین (9)کارخانه لوله سازی اهواز-دهه 1350 منوچهر پروین (10)کارخانه لوله سازی اهواز-دهه 1350 منوچهر پروین (11)کارخانه لوله سازی اهواز-دهه 1350 منوچهر پروین (12)کارخانه لوله سازی اهواز-دهه 1350 منوچهر پروین (13)کارخانه لوله سازی اهواز-دهه 1350 منوچهر پروین (3)کارخانه لوله سازی اهواز-دهه 1350 منوچهر پروین (15)کارخانه لوله سازی اهواز-دهه 1350 منوچهر پروین (16)کارخانه لوله سازی اهواز-دهه 1350 منوچهر پروین (17)کارخانه لوله سازی اهواز-دهه 1350 منوچهر پروین (11)کارخانه لوله سازی اهواز-دهه 1350 منوچهر پروین (19)کارخانه لوله سازی اهواز-دهه 1350 منوچهر پروین (20)کارخانه لوله سازی اهواز دهه 1350 شمسی (1)کارخانه لوله سازی اهواز-دهه 1350 منوچهر پروین (22)کارخانه لوله سازی اهواز-دهه 1350 منوچهر پروین (10)کارخانه لوله سازی اهواز-دهه 1350 منوچهر پروین (24)لوله سازی اهواز نمای عمومی کارخانه- نقاشی (9)