بانک عکس صنعت نفت ایران

سنگر سازی در جزیره سیری-زمان جنگ

سنگر سازی در جزیره سیری-1365.8.15 علی اکبر قدس (1)سنگر سازی در جزیره سیری-1365.8.15 علی اکبر قدس (2)سنگر سازی در جزیره سیری-1365.8.15 علی اکبر قدس (3)سنگر سازی در جزیره سیری-1365.8.15 علی اکبر قدس (4)سنگر سازی در جزیره سیری-1365.8.15 علی اکبر قدس (5)سنگر سازی در جزیره سیری-1365.8.15 (6)سنگر سازی در جزیره سیری-1365.8.15 علی اکبر قدس (7)سنگر سازی در جزیره سیری-1365.8.15 علی اکبر قدس (8)سنگر سازی در جزیره سیری-1365.8.15 علی اکبر قدس (9)سنگر سازی در جزیره سیری-1365.8.15 علی اکبر قدس (10)سنگر سازی در جزیره سیری-1365.8.15 علی اکبر قدس (11)