بانک عکس صنعت نفت ایران

دیدار کارکنان صنعت نفت از مجروحان جنگ در بیمارستان مرکزی نفت تهران

دیدار کارکنان صنعت نفت از مجروحان جنگ در بیمارستان مرکزی نفت تهران-1366.11.1 (1)دیدار کارکنان صنعت نفت از مجروحان جنگ در بیمارستان-1366.11.1 (2)دیدار کارکنان صنعت نفت از مجروحان جنگ در بیمارستان-1366.11.1 (3)دیدار کارکنان صنعت نفت از مجروحان جنگ در بیمارستان-1366.11.1 (4)دیدار کارکنان صنعت نفت از مجروحان جنگ در بیمارستان-1366.11.1 (5)دیدار کارکنان صنعت نفت از مجروحان جنگ در بیمارستان-1366.11.1 (6)دیدار کارکنان صنعت نفت از مجروحان جنگ در بیمارستان-1366.11.1 (7)دیدار کارکنان صنعت نفت از مجروحان جنگ در بیمارستان-1366.11.1 (8)دیدار کارکنان صنعت نفت از مجروحان جنگ در بیمارستان-1366.11.1 (9)دیدار کارکنان صنعت نفت از مجروحان جنگ در بیمارستان-1366.11.1 (10)دیدار کارکنان صنعت نفت از مجروحان جنگ در بیمارستان-1366.11.1 (11)دیدار کارکنان صنعت نفت از مجروحان جنگ در بیمارستان-1366.11.1 (12)دیدار کارکنان صنعت نفت از مجروحان جنگ در بیمارستان-1366.11.1 (13)دیدار کارکنان صنعت نفت از مجروحان جنگ در بیمارستان-1366.11.1