بانک عکس صنعت نفت ایران

کتابخانه اداره مرکزی نفت

کتابخانه اداره مرکزی نفت-1381.4- عبدالرضا محسنی (1)کتابخانه اداره مرکزی نفت-1381.4- عبدالرضا محسنی (2)کتابخانه اداره مرکزی نفت-1381.4- عبدالرضا محسنی (3)کتابخانه اداره مرکزی نفت-1381.4- عبدالرضا محسنی (4)کتابخانه اداره مرکزی نفت-1381.4- عبدالرضا محسنی (5)کتابخانه اداره مرکزی نفت-1381.4- عبدالرضا محسنی (6)کتابخانه اداره مرکزی نفت-1381.4- عبدالرضا محسنی (7)کتابخانه اداره مرکزی نفت-1381.4- عبدالرضا محسنی (8)