بانک عکس صنعت نفت ایران

بازدید ائمه جمعه و روحانیون از پالایشگاه نفت تهران

بازدید ائمه جمعه و روحانیون از پالایشگاه نفت تهران-1368.4.15 (1)بازدید ائمه جمعه و روحانیون از پالایشگاه نفت تهران-1368.4.15 (2)بازدید ائمه جمعه و روحانیون از پالایشگاه نفت تهران-1368.4.15 (3)بازدید ائمه جمعه و روحانیون از پالایشگاه نفت تهران-1368.4.15 (4)بازدید ائمه جمعه و روحانیون از پالایشگاه نفت تهران-1368.4.15 (5)بازدید ائمه جمعه و روحانیون از پالایشگاه نفت تهران-1368.4.15 (6)بازدید ائمه جمعه و روحانیون از پالایشگاه نفت تهران-1368.4.15 (7)بازدید ائمه جمعه و روحانیون از پالایشگاه نفت تهران-1368.4.15 (8)بازدید ائمه جمعه و روحانیون از پالایشگاه نفت تهران-1368.4.15 (9)بازدید ائمه جمعه و روحانیون از پالایشگاه نفت تهران-1368.4.15 (10)بازدید ائمه جمعه و روحانیون از پالایشگاه نفت تهران-1368.4.15 (11)بازدید ائمه جمعه و روحانیون از پالایشگاه نفت تهران-1368.4.15 (12)بازدید ائمه جمعه و روحانیون از پالایشگاه نفت تهران-1368.4.15 (13)بازدید ائمه جمعه و روحانیون از پالایشگاه نفت تهران-1368.4.15 (14)بازدید ائمه جمعه و روحانیون از پالایشگاه نفت تهران-1368.4.15 (15)بازدید ائمه جمعه و روحانیون از پالایشگاه نفت تهران-1368.4.15 (16)بازدید ائمه جمعه و روحانیون از پالایشگاه نفت تهران-1368.4.15 (17)بازدید ائمه جمعه و روحانیون از پالایشگاه نفت تهران-1368.4.15 (18)بازدید ائمه جمعه و روحانیون از پالایشگاه نفت تهران-1368.4.15 (19)بازدید ائمه جمعه و روحانیون از پالایشگاه نفت تهران-1368.4.15 (20)بازدید ائمه جمعه و روحانیون از پالایشگاه نفت تهران-1368.4.15 (21)بازدید ائمه جمعه و روحانیون از پالایشگاه نفت تهران-1368.4.15 (22)بازدید ائمه جمعه و روحانیون از پالایشگاه نفت تهران-1368.4.15 (23)بازدید ائمه جمعه و روحانیون از پالایشگاه نفت تهران-1368.4.15 (24)بازدید ائمه جمعه و روحانیون از پالایشگاه نفت تهران-1368.4.15 (25)بازدید ائمه جمعه و روحانیون از پالایشگاه نفت تهران-1368.4.15 (26)بازدید ائمه جمعه و روحانیون از پالایشگاه نفت تهران-1368.4.15 (27)بازدید ائمه جمعه و روحانیون از پالایشگاه نفت تهران-1368.4.15 (28)