بانک عکس صنعت نفت ایران

بازدید تعدادی از ائمه جمعه و روحانیون از پالایشگاه اراک

بازدید تعدادی از ائمه جمعه و روحانیون از پالایشگاه اراک1372-عبدالرضا محسنی (1)بازدید تعدادی از ائمه جمعه و روحانیون از پالایشگاه اراک1372-عبدالرضا محسنی (2)بازدید تعدادی از ائمه جمعه و روحانیون از پالایشگاه اراک1372-عبدالرضا محسنی (3)بازدید تعدادی از ائمه جمعه و روحانیون از پالایشگاه اراک1372-عبدالرضا محسنی (4)بازدید تعدادی از ائمه جمعه و روحانیون از پالایشگاه اراک1372-عبدالرضا محسنی (5)بازدید تعدادی از ائمه جمعه و روحانیون از پالایشگاه اراک1372-عبدالرضا محسنی (6)بازدید تعدادی از ائمه جمعه و روحانیون از پالایشگاه اراک1372-عبدالرضا محسنی (7)بازدید تعدادی از ائمه جمعه و روحانیون از پالایشگاه اراک1372-عبدالرضا محسنی (8)بازدید تعدادی از ائمه جمعه و روحانیون از پالایشگاه اراک1372-عبدالرضا محسنی (9)بازدید تعدادی از ائمه جمعه و روحانیون از پالایشگاه اراک1372-عبدالرضا محسنی (10)بازدید تعدادی از ائمه جمعه و روحانیون از پالایشگاه اراک1372-عبدالرضا محسنی (11)بازدید تعدادی از ائمه جمعه و روحانیون از پالایشگاه اراک1372-عبدالرضا محسنی (12)بازدید تعدادی از ائمه جمعه و روحانیون از پالایشگاه اراک1372-عبدالرضا محسنی (13)بازدید تعدادی از ائمه جمعه و روحانیون از پالایشگاه اراک1372-عبدالرضا محسنی (14)