بانک عکس صنعت نفت ایران

نشست خبری عباسعلی جعفری نسب مدیر عامل خطوط لوله و مخابرات نفت

نشست خبری مهندس جعفری نسب مدیر عامل خطوط لوله و مخابرات به مناسبت سالگرد تاسیس این شرکت (1)نشست خبری مهندس جعفری نسب مدیر عامل خطوط لوله و مخابرات به مناسبت سالگرد تاسیس این شرکت (2)نشست خبری مهندس جعفری نسب مدیر عامل خطوط لوله و مخابرات به مناسبت سالگرد تاسیس این شرکت (3)نشست خبری مهندس جعفری نسب مدیر عامل خطوط لوله و مخابرات به مناسبت سالگرد تاسیس این شرکت (4)نشست خبری مهندس جعفری نسب مدیر عامل خطوط لوله و مخابرات به مناسبت سالگرد تاسیس این شرکت (5)نشست خبری مهندس جعفری نسب مدیر عامل خطوط لوله و مخابرات به مناسبت سالگرد تاسیس این شرکت (6)نشست خبری مهندس جعفری نسب مدیر عامل خطوط لوله و مخابرات به مناسبت سالگرد تاسیس این شرکت (7)نشست خبری مهندس جعفری نسب مدیر عامل خطوط لوله و مخابرات به مناسبت سالگرد تاسیس این شرکت (8)نشست خبری مهندس جعفری نسب مدیر عامل خطوط لوله و مخابرات به مناسبت سالگرد تاسیس این شرکت (9)نشست خبری مهندس جعفری نسب مدیر عامل خطوط لوله و مخابرات به مناسبت سالگرد تاسیس این شرکت (10)نشست خبری مهندس جعفری نسب مدیر عامل خطوط لوله و مخابرات به مناسبت سالگرد تاسیس این شرکت (11)نشست خبری مهندس جعفری نسب مدیر عامل خطوط لوله و مخابرات به مناسبت سالگرد تاسیس این شرکت (12)نشست خبری مهندس جعفری نسب مدیر عامل خطوط لوله و مخابرات به مناسبت سالگرد تاسیس این شرکت (13)نشست خبری مهندس جعفری نسب مدیر عامل خطوط لوله و مخابرات به مناسبت سالگرد تاسیس این شرکت (14)نشست خبری مهندس جعفری نسب مدیر عامل خطوط لوله و مخابرات به مناسبت سالگرد تاسیس این شرکت (15)نشست خبری مهندس جعفری نسب مدیر عامل خطوط لوله و مخابرات به مناسبت سالگرد تاسیس این شرکت (16)نشست خبری مهندس جعفری نسب مدیر عامل خطوط لوله و مخابرات به مناسبت سالگرد تاسیس این شرکت (17)