بانک عکس صنعت نفت ایران

محمد ابراهیم شفیعی مدیر کل فناوری وزارت نفت

دکتر محمد ابراهیم شفیعی مدیر کل فناوری وزارت نفت 94.6.22 (1)دکتر محمد ابراهیم شفیعی مدیر کل فناوری وزارت نفت 94.6.22 (2)دکتر محمد ابراهیم شفیعی مدیر کل فناوری وزارت نفت 94.6.22 (3)دکتر محمد ابراهیم شفیعی مدیر کل فناوری وزارت نفت 94.6.22 (4)دکتر محمد ابراهیم شفیعی مدیر کل فناوری وزارت نفت 94.6.22 (5)دکتر محمد ابراهیم شفیعی مدیر کل فناوری وزارت نفت 94.6.22 (6)دکتر محمد ابراهیم شفیعی مدیر کل فناوری وزارت نفت 94.6.22 (7)دکتر محمد ابراهیم شفیعی مدیر کل فناوری وزارت نفت 94.6.22 (8)دکتر محمد ابراهیم شفیعی مدیر کل فناوری وزارت نفت 94.6.22 (9)دکتر محمد ابراهیم شفیعی مدیر کل فناوری وزارت نفت 94.6.22 (10)دکتر محمد ابراهیم شفیعی مدیر کل فناوری وزارت نفت 94.6.22 (11)