بانک عکس صنعت نفت ایران

ششمین همایش خطوط لوله و انتقال نفت و گاز

IMG_0001IMG_0003IMG_0005IMG_0009IMG_0010IMG_0011IMG_0023IMG_0032IMG_0035IMG_0040IMG_0046IMG_0047IMG_0048IMG_0051IMG_0052IMG_0053IMG_0054IMG_0055IMG_0057IMG_0058IMG_0060IMG_0064IMG_0065IMG_0067IMG_0068IMG_0069IMG_0071IMG_0073IMG_0075IMG_0076