بانک عکس صنعت نفت ایران

دیدار وزیر نفت بیژن زنگنه و علی اکبر صالحی ریس سازمان انرژی اتمی در جلسه تدوین برنامه ششم توسعه در حوزه انرژی

زنگنه و صالحی در جلسه تدوین برنامه ششم 94.6.28 (1)زنگنه و صالحی در جلسه تدوین برنامه ششم 94.6.28 (2)زنگنه و صالحی در جلسه تدوین برنامه ششم 94.6.28 (3)زنگنه و صالحی در جلسه تدوین برنامه ششم 94.6.28 (4)زنگنه و صالحی در جلسه تدوین برنامه ششم 94.6.28 (5)زنگنه و صالحی در جلسه تدوین برنامه ششم 94.6.28 (6)زنگنه و صالحی در جلسه تدوین برنامه ششم 94.6.28 (7)زنگنه و صالحی در جلسه تدوین برنامه ششم 94.6.28 (8)