بانک عکس صنعت نفت ایران

دیدار وزیر نفت بیژن زنگنه با مدیر عامل شرکت OMV اتریش

دیدار وزیر نفت بیژن زنگنه با مدیر عامل شرکت اتریش omv 94.6.16 (1)دیدار وزیر نفت بیژن زنگنه با مدیر عامل شرکت اتریش omv 94.6.16 (2)دیدار وزیر نفت بیژن زنگنه با مدیر عامل شرکت اتریش omv 94.6.16 (3)دیدار وزیر نفت بیژن زنگنه با مدیر عامل شرکت اتریش omv 94.6.16 (4)دیدار وزیر نفت بیژن زنگنه با مدیر عامل شرکت اتریش omv 94.6.16 (5)دیدار وزیر نفت بیژن زنگنه با مدیر عامل شرکت اتریش omv 94.6.16 (6)دیدار وزیر نفت بیژن زنگنه با مدیر عامل شرکت اتریش omv 94.6.16 (7)دیدار وزیر نفت بیژن زنگنه با مدیر عامل شرکت اتریش omv 94.6.16 (8)دیدار وزیر نفت بیژن زنگنه با مدیر عامل شرکت اتریش omv 94.6.16 (9)دیدار وزیر نفت بیژن زنگنه با مدیر عامل شرکت اتریش omv 94.6.16 (10)دیدار وزیر نفت بیژن زنگنه با مدیر عامل شرکت اتریش omv 94.6.16 (11)