بانک عکس صنعت نفت ایران

دیدار وزیر نفت بیژن زنگنه با یانوش پیخوچنسکی معاون نخست وزیر لهستان

دیداروزیرنفت بیژن زنگنه با یانوش پیخوچنسکی معاون نخست وزیر لهستان 940704 (1)دیداروزیرنفت بیژن زنگنه با یانوش پیخوچنسکی معاون نخست وزیر لهستان 940704 (2)دیداروزیرنفت بیژن زنگنه با یانوش پیخوچنسکی معاون نخست وزیر لهستان 940704 (3)دیداروزیرنفت بیژن زنگنه با یانوش پیخوچنسکی معاون نخست وزیر لهستان 940704 (4)دیداروزیرنفت بیژن زنگنه با یانوش پیخوچنسکی معاون نخست وزیر لهستان 940704 (5)دیداروزیرنفت بیژن زنگنه با یانوش پیخوچنسکی معاون نخست وزیر لهستان 940704 (6)دیداروزیرنفت بیژن زنگنه با یانوش پیخوچنسکی معاون نخست وزیر لهستان 940704 (7)دیداروزیرنفت بیژن زنگنه با یانوش پیخوچنسکی معاون نخست وزیر لهستان 940704 (8)