بانک عکس صنعت نفت ایران

انبار نفت منطقه چابهار

انبار نفت شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه چابهار 30-05-94 (1)انبار نفت شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه چابهار 30-05-94 (2)انبار نفت شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه چابهار 30-05-94 (3)انبار نفت شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه چابهار 30-05-94 (4)انبار نفت شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه چابهار 30-05-94 (5)انبار نفت شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه چابهار 30-05-94 (6)انبار نفت شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه چابهار 30-05-94 (7)انبار نفت شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه چابهار 30-05-94 (8)انبار نفت شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه چابهار 30-05-94 (9)انبار نفت شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه چابهار 30-05-94 (10)انبار نفت شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه چابهار 30-05-94 (11)انبار نفت شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه چابهار 30-05-94 (12)انبار نفت شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه چابهار 30-05-94 (13)انبار نفت شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه چابهار 30-05-94 (14)انبار نفت شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه چابهار 30-05-94 (15)انبار نفت شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه چابهار 30-05-94 (16)