بانک عکس صنعت نفت ایران

عملیات اکتشاف - عملیات لرزه نگاری توسط ماشینهای وایبروسایزدر منطقه دشت آزادگان

عملیات اکتشاف - عملیات لرزه نگاری توسط ماشینهای وایبروسایزدر منطقه دشت آزادگان دی ماه 1381 عبدارضا محسنی (1)عملیات اکتشاف - عملیات لرزه نگاری توسط ماشینهای وایبروسایزدر منطقه دشت آزادگان دی ماه 1381 عبدارضا محسنی (2)عملیات اکتشاف - عملیات لرزه نگاری توسط ماشینهای وایبروسایزدر منطقه دشت آزادگان دی ماه 1381 عبدارضا محسنی (3)عملیات اکتشاف - عملیات لرزه نگاری توسط ماشینهای وایبروسایزدر منطقه دشت آزادگان دی ماه 1381 عبدارضا محسنی (4)عملیات اکتشاف - عملیات لرزه نگاری توسط ماشینهای وایبروسایزدر منطقه دشت آزادگان دی ماه 1381 عبدارضا محسنی (5)عملیات اکتشاف - عملیات لرزه نگاری توسط ماشینهای وایبروسایزدر منطقه دشت آزادگان دی ماه 1381 عبدارضا محسنی (6)عملیات اکتشاف - عملیات لرزه نگاری توسط ماشینهای وایبروسایزدر منطقه دشت آزادگان دی ماه 1381 عبدارضا محسنی (7)عملیات اکتشاف - عملیات لرزه نگاری توسط ماشینهای وایبروسایزدر منطقه دشت آزادگان دی ماه 1381 عبدارضا محسنی (8)عملیات اکتشاف - عملیات لرزه نگاری توسط ماشینهای وایبروسایزدر منطقه دشت آزادگان دی ماه 1381 عبدارضا محسنی (9)عملیات اکتشاف - عملیات لرزه نگاری توسط ماشینهای وایبروسایزدر منطقه دشت آزادگان دی ماه 1381 عبدارضا محسنی (10)عملیات اکتشاف - عملیات لرزه نگاری توسط ماشینهای وایبروسایزدر منطقه دشت آزادگان دی ماه 1381 عبدارضا محسنی (11)عملیات اکتشاف - عملیات لرزه نگاری توسط ماشینهای وایبروسایزدر منطقه دشت آزادگان دی ماه 1381 عبدارضا محسنی (12)عملیات اکتشاف - عملیات لرزه نگاری توسط ماشینهای وایبروسایزدر منطقه دشت آزادگان دی ماه 1381 عبدارضا محسنی (13)عملیات اکتشاف - عملیات لرزه نگاری توسط ماشینهای وایبروسایزدر منطقه دشت آزادگان دی ماه 1381 عبدارضا محسنی (14)عملیات اکتشاف - عملیات لرزه نگاری توسط ماشینهای وایبروسایزدر منطقه دشت آزادگان دی ماه 1381 عبدارضا محسنی (15)عملیات اکتشاف - عملیات لرزه نگاری توسط ماشینهای وایبروسایزدر منطقه دشت آزادگان دی ماه 1381 عبدارضا محسنی (16)عملیات اکتشاف - عملیات لرزه نگاری توسط ماشینهای وایبروسایزدر منطقه دشت آزادگان دی ماه 1381 عبدارضا محسنی (17)