بانک عکس صنعت نفت ایران

عملیات اکتشاف- دکل حفاری 77 نصر در حال حفاری چاه اکتشافی در کوههای عسلویه

عملیات اکتشاف- دکل حفاری 77 نصر در حال حفاری چاه اکتشافی در کوههای عسلویه سال 1366 سید مصطفی حسینی (1)عملیات اکتشاف- دکل حفاری 77 نصر در حال حفاری چاه اکتشافی در کوههای عسلویه سال 1366 سید مصطفی حسینی (2)عملیات اکتشاف- دکل حفاری 77 نصر در حال حفاری چاه اکتشافی در کوههای عسلویه سال 1366 سید مصطفی حسینی (3)عملیات اکتشاف- دکل حفاری 77 نصر در حال حفاری چاه اکتشافی در کوههای عسلویه سال 1366 سید مصطفی حسینی (4)عملیات اکتشاف- دکل حفاری 77 نصر در حال حفاری چاه اکتشافی در کوههای عسلویه سال 1366 سید مصطفی حسینی (5)عملیات اکتشاف- دکل حفاری 77 نصر در حال حفاری چاه اکتشافی در کوههای عسلویه سال 1366 سید مصطفی حسینی (6)عملیات اکتشاف- دکل حفاری 77 نصر در حال حفاری چاه اکتشافی در کوههای عسلویه سال 1366 سید مصطفی حسینی (7)عملیات اکتشاف- دکل حفاری 77 نصر در حال حفاری چاه اکتشافی در کوههای عسلویه سال 1366 سید مصطفی حسینی (8)عملیات اکتشاف- دکل حفاری 77 نصر در حال حفاری چاه اکتشافی در کوههای عسلویه سال 1366 سید مصطفی حسینی (9)عملیات اکتشاف- دکل حفاری 77 نصر در حال حفاری چاه اکتشافی در کوههای عسلویه سال 1366 سید مصطفی حسینی (10)عملیات اکتشاف- دکل حفاری 77 نصر در حال حفاری چاه اکتشافی در کوههای عسلویه سال 1366 سید مصطفی حسینی (11)عملیات اکتشاف- دکل حفاری 77 نصر در حال حفاری چاه اکتشافی در کوههای عسلویه سال 1366 سید مصطفی حسینی (12)عملیات اکتشاف- دکل حفاری 77 نصر در حال حفاری چاه اکتشافی در کوههای عسلویه سال 1366 سید مصطفی حسینی (13)