بانک عکس صنعت نفت ایران

ساخت سکوی حفاری دریایی نیمه شناور امیر کبیر در نکا دریای خزر

ساخت سکوی حفاری دریایی نیمه شناور امیر کبیر در نکا دریای خزر خرداد 1383 عبدالرضا محسنی (1)ساخت سکوی حفاری دریایی نیمه شناور امیر کبیر در نکا دریای خزر خرداد 1383 عبدالرضا محسنی (2)ساخت سکوی حفاری دریایی نیمه شناور امیر کبیر در نکا دریای خزر خرداد 1383 عبدالرضا محسنی (3)ساخت سکوی حفاری دریایی نیمه شناور امیر کبیر در نکا دریای خزر خرداد 1383 عبدالرضا محسنی (4)ساخت سکوی حفاری دریایی نیمه شناور امیر کبیر در نکا دریای خزر دی 1382 عبدالرضا محسنی ساخت سکوی حفاری دریایی نیمه شناور امیر کبیر در نکا دریای خزر مرداد 1383 عبدالرضا محسنی (1)ساخت سکوی حفاری دریایی نیمه شناور امیر کبیر در نکا دریای خزر مرداد 1383 عبدالرضا محسنی (2)ساخت سکوی حفاری دریایی نیمه شناور امیر کبیر در نکا دریای خزر مرداد 1383 عبدالرضا محسنی (3)ساخت سکوی حفاری دریایی نیمه شناور امیر کبیر در نکا دریای خزر مرداد1385 عبدالرضا محسنی ساخت سکوی حفاری دریایی نیمه شناور امیر کبیر در نکا دریای خزر مهر 1385 عبدالرضا محسنی (1)ساخت سکوی حفاری دریایی نیمه شناور امیر کبیر در نکا دریای خزر مهر 1385 عبدالرضا محسنی (2)ساخت سکوی حفاری دریایی نیمه شناور امیر کبیر در نکا دریای خزر مهر 1385 عبدالرضا محسنی (3)ساخت سکوی حفاری دریایی نیمه شناور امیر کبیر در نکا دریای خزر مهر 1385 عبدالرضا محسنی (4)ساخت سکوی حفاری دریایی نیمه شناور امیر کبیر در نکا دریای خزر مهر 1385 عبدالرضا محسنی (5)ساخت سکوی حفاری دریایی نیمه شناور امیر کبیر در نکا دریای خزر مهر 1385 عبدالرضا محسنی (6)