بانک عکس صنعت نفت ایران

سکوی حفاری دریایی شهید رجایی

021870-132-سكوي حفاري دریایی شهيد رجايي خلیج فارس-1364-سید رضا پاكزاد021883-32-سكوي حفاري دریایی شهيد رجايي خلیج فارس-1364-سید رضا پاكزاد021890-32-سكوي حفاري دریایی شهيد رجايي خلیج فارس-1364-سید رضا پاكزاد021907-132-سكوي حفاري دریایی شهيد رجايي خلیج فارس-1364-سید رضا پاكزاد021930-132-سكوي حفاري دریایی شهيد رجايي خلیج فارس-1364-سید رضا پاكزاد021953-132-سكوي حفاري دریایی شهيد رجايي خلیج فارس-1364-سید رضا پاكزاد021954-132-سكوي حفاري دریایی شهيد رجايي خلیج فارس-1364-سید رضا پاكزاد021958-132-سكوي حفاري دریایی شهيد رجايي خلیج فارس-1364-سید رضا پاكزاد021961-132-سكوي حفاري دریایی شهيد رجايي خلیج فارس-1364-سید رضا پاكزاد021967-132-سكوي حفاري دریایی شهيد رجايي خلیج فارس-1364-سید رضا پاكزاد021983-132-سكوي حفاري دریایی شهيد رجايي خلیج فارس-1364-سید رضا پاكزاد022006-132-سكوي حفاري دریایی شهيد رجايي خلیج فارس-1364-سید رضا پاكزاد054447-132-سكوي حفاري دریایی شهيد رجايي خلیج فارس-1364-سید مصطفی حسینی054449-132-سكوي حفاري دریایی شهيد رجايي خلیج فارس-1364-سید مصطفی حسینی080044-132-سكوي حفاري دریایی شهيد رجايي خلیج فارس1380.1-عبدالرضا محسني080047-132-سكوي حفاري دریایی شهيد رجايي خلیج فارس1380.1-عبدالرضا محسني109910-132-سكوي حفاري دریایی شهيد رجايي خلیج فارس-1364-سید مصطفی حسینیسكوي حفاري دریایی شهيد رجايي خلیج فارس-