بانک عکس صنعت نفت ایران

غلامحسین نوذری وزیر نفت

097855-( )--2008 مهندس نوذری در اجلاس اوپک097864-( )L-2008مهندس نوذری-وزیر نفت-در اجلاس اوپک 097865-( )-2008مهندس نوذری در اجلاس اوپک بهمراه هیئت همراه097866-( )L-2008 مهندس نوذری در اجلاس اوپک097871-( )-مهندس نوذری بهمراه وزیران نفت اوپک -در اجلاس اوپک-2008 097874-( )-2008 مهندس نوذری در اجلاس اوپک097876-( )L-2008مهندس نوذری در اجلاس اوپکi097877-( -2008 مهندس نوذری در اجلاس اوپک097891-( )-2009 مهندس نوذری در اجلاس اوپک 097893-( ) مهندس نوذری در اجلاس اوپک-2009i097894-( )L-2009 مهندس نوذری در اجلاس اوپک097896-( )--2009مهندس نوذری در ااجلاس اوپک097898-( )مهندس نوذری در اجلاس اوپک-097899-( )-2009. مهندس نوذری در اجلاس اوپک097900-( )L-2009. مهندس نوذری در اجلاس اوپک097917-( )-مهندس نوذری در اجلاس اوپکC2009 i097919-( )2009مهندس نوذری در اجلاس اوپک097921-( )2009مهندس نوذری در اجلاس اوپک097922-( )2009. مهندس نوذری در اجلاس اوپک083315-zun 11- بازدید مهندس نوذری از دوازدهمین نمایشگاه بین المللی نفت1383083477-zun 11- بازدید مهندس نوذری از دوازدهمین نمایشگاه بین المللی-محسنی -1386i083501-zun 1 بازدید مهندس نوذری از دوازدهمین نمایشگاه بین المللی-محسنی -1386083502-zun 11i بازدید مهندس نوذری از دوازدهمین نمایشگاه بین المللی-محسنی -1386083504-zun 11- بازدید مهندس نوذری از دوازدهمین نمایشگاه بین المللی-محسنی -1386083505-zun 11 بازدید مهندس نوذری از دوازدهمین نمایشگاه بین المللی-محسنی -1386بازدید مهندس نوذری از دوازدهمین نمایشگاه بین المللی-محسنی -1386