بانک عکس صنعت نفت ایران

سکوی بهره برداری نصر خلیج فارس سیری

سکوی بهره برداری نصر خلیج فارس سیری سال 1370 (1)سکوی بهره برداری نصر خلیج فارس سیری سال 1370 (14)سکوی بهره برداری نصر خلیج فارس سیری سال 1370 (15)سکوی بهره برداری نصر خلیج فارس سیری سال 1370 (16)سکوی بهره برداری نصر خلیج فارس سیری سال 1370 (17)سکوی بهره برداری نصر خلیج فارس سیری سال 1370 (18)سکوی بهره برداری نصر خلیج فارس سیری سال 1370 (19)سکوی بهره برداری نصر خلیج فارس سیری سال 1370 (20)سکوی بهره برداری نصر خلیج فارس سیری سال 1370 (21)سکوی بهره برداری نصر خلیج فارس سیری سال 1370 (22)سکوی بهره برداری نصر خلیج فارس سیری سال 1370 (23)سکوی بهره برداری نصر خلیج فارس سیری سال 1370 (24)سکوی بهره برداری نصر خلیج فارس سیری سال 1370 (25)سکوی بهره برداری نصر خلیج فارس سیری سال 1370 (26)سکوی بهره برداری نصر خلیج فارس سیری سال 1370 (27)سکوی بهره برداری نصر خلیج فارس سیری سال 1370 (28)سکوی بهره برداری نصر خلیج فارس سیری سال 1370 (29)