بانک عکس صنعت نفت ایران

پالایشگاه گاز سرخون بندرعباس

پالایشگاه گاز سرخون بندرعباس اطاق کنترل مهر 1381 محمد حسن دامی تام (1)پالایشگاه گاز سرخون بندرعباس اطاق کنترل مهر 1381 محمد حسن دامی تام (2)پالایشگاه گاز سرخون بندرعباس اطاق کنترل مهر 1381 محمد حسن دامی تام (3)پالایشگاه گاز سرخون بندرعباس اطاق کنترل مهر 1381 محمد حسن دامی تام (4)پالایشگاه گاز سرخون بندرعباس اطاق کنترل مهر 1381 محمد حسن دامی تام (5)پالایشگاه گاز سرخون بندرعباس اطاق کنترل مهر 1381 محمد حسن دامی تام (6)پالایشگاه گاز سرخون بندرعباس مهر 1381 محمد حسن دامی تام (1)پالایشگاه گاز سرخون بندرعباس مهر 1381 محمد حسن دامی تام (2)پالایشگاه گاز سرخون بندرعباس مهر 1381 محمد حسن دامی تام (3)پالایشگاه گاز سرخون بندرعباس مهر 1381 محمد حسن دامی تام (4)پالایشگاه گاز سرخون بندرعباس مهر 1381 محمد حسن دامی تام (5)پالایشگاه گاز سرخون بندرعباس مهر 1381 محمد حسن دامی تام (6)پالایشگاه گاز سرخون بندرعباس مهر 1381 محمد حسن دامی تام (7)پالایشگاه گاز سرخون بندرعباس مهر 1381 محمد حسن دامی تام (8)پالایشگاه گاز سرخون بندرعباس مهر 1381 محمد حسن دامی تام (9)پالایشگاه گاز سرخون بندرعباس مهر 1381 محمد حسن دامی تام (10)پالایشگاه گاز سرخون بندرعباس مهر 1381 محمد حسن دامی تام (11)پالایشگاه گاز سرخون بندرعباس مهر 1381 محمد حسن دامی تام (12)پالایشگاه گاز سرخون بندرعباس مهر 1381 محمد حسن دامی تام (13)پالایشگاه گاز سرخون بندرعباس مهر 1381 محمد حسن دامی تام (14)پالایشگاه گاز سرخون بندرعباس مهر 1381 محمد حسن دامی تام (15)پالایشگاه گاز سرخون بندرعباس مهر 1381 محمد حسن دامی تام (16)پالایشگاه گاز سرخون بندرعباس مهر 1381 محمد حسن دامی تام (17)پالایشگاه گاز سرخون بندرعباس مهر 1381 محمد حسن دامی تام (18)پالایشگاه گاز سرخون بندرعباس مهر 1381 محمد حسن دامی تام (19)پالایشگاه گاز سرخون بندرعباس مهر 1381 محمد حسن دامی تام (20)پالایشگاه گاز سرخون بندرعباس مهر 1381 محمد حسن دامی تام (21)پالایشگاه گاز سرخون بندرعباس مهر 1381 محمد حسن دامی تام (22)پالایشگاه گاز سرخون بندرعباس مهر 1381 محمد حسن دامی تام (23)پالایشگاه گاز سرخون بندرعباس مهر 1381 محمد حسن دامی تام (24)پالایشگاه گاز سرخون بندرعباس مهر 1381 محمد حسن دامی تام (25)پالایشگاه گاز سرخون بندرعباس مهر 1381 محمد حسن دامی تام (26)پالایشگاه گاز سرخون بندرعباس مهر 1381 محمد حسن دامی تام (27)پالایشگاه گاز سرخون بندرعباس مهر 1381 محمد حسن دامی تام (28)پالایشگاه گاز سرخون بندرعباس مهر 1381 محمد حسن دامی تام (29)پالایشگاه گاز سرخون بندرعباس مهر 1381 محمد حسن دامی تام (30)پالایشگاه گاز سرخون بندرعباس مهر 1381 محمد حسن دامی تام (31)پالایشگاه گاز سرخون بندرعباس مهر 1381 محمد حسن دامی تام (32)پالایشگاه گاز سرخون بندرعباس مهر 1381 محمد حسن دامی تام (33)پالایشگاه گاز سرخون بندرعباس مهر 1381 محمد حسن دامی تام (34)پالایشگاه گاز سرخون بندرعباس مهر 1381 محمد حسن دامی تام (35)پالایشگاه گاز سرخون بندرعباس مهر 1381 محمد حسن دامی تام (36)