بانک عکس صنعت نفت ایران

میدان نفتی سروش

بهرگان سکوی سروش 15-05-93 حسن حسینی (13)بهرگان سکوی سروش 15-05-93 حسن حسینی (14)بهرگان سکوی سروش 15-05-93 حسن حسینی (15)بهرگان سکوی سروش 15-05-93 حسن حسینی (16)بهرگان سکوی سروش 15-05-93 حسن حسینی (21)بهرگان سکوی سروش 15-05-93 حسن حسینی (23)بهرگان سکوی سروش 15-05-93 حسن حسینی (24)بهرگان سکوی سروش 15-05-93 حسن حسینی (26)بهرگان سکوی سروش 15-05-93 حسن حسینی (27)بهرگان سکوی سروش 15-05-93 حسن حسینی (28)بهرگان سکوی سروش 15-05-93 حسن حسینی (29)بهرگان سکوی سروش 15-05-93 حسن حسینی (30)بهرگان سکوی سروش 15-05-93 حسن حسینی (31)بهرگان سکوی سروش 15-05-93 حسن حسینی (32)بهرگان سکوی سروش 15-05-93 حسن حسینی (33)بهرگان سکوی سروش 15-05-93 حسن حسینی (34)بهرگان سکوی سروش 15-05-93 حسن حسینی (35)بهرگان سکوی سروش 15-05-93 حسن حسینی (36)بهرگان سکوی سروش 15-05-93 حسن حسینی (37)بهرگان سکوی سروش 15-05-93 حسن حسینی (39)بهرگان سکوی سروش 15-05-93 حسن حسینی (40)بهرگان سکوی سروش 15-05-93 حسن حسینی (41)بهرگان سکوی سروش 15-05-93 حسن حسینی (42)بهرگان سکوی سروش 15-05-93 حسن حسینی (43)بهرگان سکوی سروش 15-05-93 حسن حسینی (44)بهرگان سکوی سروش 15-05-93 حسن حسینی (45)بهرگان سکوی سروش 15-05-93 حسن حسینی (46)بهرگان سکوی سروش 15-05-93 حسن حسینی (47)