بانک عکس صنعت نفت ایران

تندیسهای شهید محمد جواد تندگویان در محل اسارت و ساختمان اصلی وزارت نفت

 تندیس شهید تندگویان در جلو ساختمان اصلی وزارت نفت 1380 سید مصطفی حسینی (1) تندیس شهید تندگویان در جلو ساختمان اصلی وزارت نفت 1380 سید مصطفی حسینی (2) تندیس شهید تندگویان در جلو ساختمان اصلی وزارت نفت 1380 سید مصطفی حسینی (3) تندیس شهید تندگویان در جلو ساختمان اصلی وزارت نفت 1380 سید مصطفی حسینی (4)061594-zun 24-تندیس شهید تندگویان در آبادان - محل اسارت-1380-دامی تام061596-zun 24-تندیس شهید تندگویان در آبادان - محل اسارت-1380-دامی تام (2)061596-zun 24-تندیس شهید تندگویان در آبادان - محل اسارت-1380-دامی تام061597-zun 24-تندیس شهید تندگویان در آبادان - محل اسارت-1380-دامی تام (3)061600-zun 24-تندیس شهید تندگویان در آبادان - محل اسارت-1380-دامی تام (4)061601-zun 24- ندیس شهید تندگویان در آبادان - محل اسارت-1380-دامی تام061602-zun 24ندیس شهید تندگویان در آبادان - محل اسارت-1380-دامی تام-061615-zun 24ندیس شهید تندگویان در آبادان - محل اسارت-1380-دامی تام-061616-zun 24-شهید تندگویان در آبادان - محل اسارت-1380-دامی تام061619-zun 24-مراسم افتتاحیه تندیس شهید تندگویان در محل اسارت- آبادان1380- دامی تام 061638-zun 24 پرده برداری از تندیس شهید تندگویان در جلو ساختمان وزارت نفت 1377-سید مصطفی حسینی- (1)061638-zun 24 پرده برداری از تندیس شهید تندگویان در جلو ساختمان وزارت نفت 1377-سید مصطفی حسینی- (2)061638-zun 24 پرده برداری از تندیس شهید تندگویان در جلو ساختمان وزارت نفت 1377-سید مصطفی حسینی- (3)061638-zun 24 پرده برداری از تندیس شهید تندگویان در جلو ساختمان وزارت نفت 1377-سید مصطفی حسینی- (4)061638-zun 24 پرده برداری از تندیس شهید تندگویان در جلو ساختمان وزارت نفت 1377-سید مصطفی حسینی- (5)061638-zun 24 پرده برداری از تندیس شهید تندگویان در جلو ساختمان وزارت نفت 1377-سید مصطفی حسینی- (6)061638-zun 24 پرده برداری از تندیس شهید تندگویان در جلو ساختمان وزارت نفت 1377-سید مصطفی حسینی- (7)061638-zun 24 پرده برداری از تندیس شهید تندگویان در جلو ساختمان وزارت نفت 1377-سید مصطفی حسینی- (8)