بانک عکس صنعت نفت ایران

مهندس علی اکبر معین فر, وزیر نفت

049962-204-مهندس علی اکبر معین فر وزیر نفت 049964-204- مهندس علی اکبر معین فر وزیر نفت049965-204 مهندس علی اکبر معین فر وزیر نفت049966-204مهندس علی اکبر معین فر وزیر نفت 073118 مهندس علی اکبر معین فر وزیر نفت073120 مهندس علی اکبر معین فر وزیر نفت073121 مهندس علی اکبر معین فر وزیر نفت073122- مهندس علی اکبر معین فر وزیر نفت073123 مهندس علی اکبر معین فر وزیر نفتعلی اکبر معین فر وزیر نفت در مجلس شورای اسلامی شهریور 1359073124 مهندس علی اکبر معین فر وزیر نفتمهندس علی اکبر معین فر وزیر نفت049963-204-