بانک عکس صنعت نفت ایران

ولی الله دینی مدیر منطقه و عملیات انتقال گاز ایران

ولی الله دینی مدیر منطقه و عملیات انتقال گاز ایران 18-3-89 عکاس مسلم عباسی (2)ولی الله دینی مدیر منطقه و عملیات انتقال گاز ایران 18-3-89 عکاس مسلم عباسی (3)ولی الله دینی مدیر منطقه و عملیات انتقال گاز ایران 18-3-89 عکاس مسلم عباسی (4)ولی الله دینی مدیر منطقه و عملیات انتقال گاز ایران 18-3-89 عکاس مسلم عباسی