بانک عکس صنعت نفت ایران

مهدی فکور مدیر عامل شرکت نفت مناطق مرکزی

مهدی فکور مدیر عامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران 6-4-89عکاس محمد قدمعلی (2)مهدی فکور مدیر عامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران 6-4-89عکاس محمد قدمعلی (3)مهدی فکور مدیر عامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران 6-4-89عکاس محمد قدمعلیمهدی فکور مدیر عامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران 18-9-88 (2)مهدی فکور مدیر عامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران 18-9-88 (3)مهدی فکور مدیر عامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران 18-9-88مهدی فکور مدیر عامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران 22-4-89 عکاس مسلم عباسی (2)مهدی فکور مدیر عامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران 22-4-89 عکاس مسلم عباسی (3)مهدی فکور مدیر عامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران 22-4-89 عکاس مسلم عباسی (4)مهدی فکور مدیر عامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران 22-4-89 عکاس مسلم عباسی (5)مهدی فکور مدیر عامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران 22-4-89 عکاس مسلم عباسی (6)مهدی فکور مدیر عامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران 22-4-89 عکاس مسلم عباسی (7)مهدی فکور مدیر عامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران 22-4-89 عکاس مسلم عباسی