بانک عکس صنعت نفت ایران

مسعود هاشمیان قائم مقام معاون وزیر در امور بین الملل وبازرگانی

مسعود هاشمیان قائم مقام معاون وزیر در امور بین الملل وبازرگانی 24-3-89 عکاس مسلم عباسی (2)مسعود هاشمیان قائم مقام معاون وزیر در امور بین الملل وبازرگانی 24-3-89 عکاس مسلم عباسی (3)مسعود هاشمیان قائم مقام معاون وزیر در امور بین الملل وبازرگانی 24-3-89 عکاس مسلم عباسی