بانک عکس صنعت نفت ایران

علی وکیلی مدیر عامل شرکت نفت وگاز پارس

وکیلی مدیر عامل شرکت نفت وگاز پارس 27-4-89 (2)وکیلی مدیر عامل شرکت نفت وگاز پارس 27-4-89 (3)وکیلی مدیر عامل شرکت نفت وگاز پارس 27-4-89 (4)وکیلی مدیر عامل شرکت نفت وگاز پارس 27-4-89