بانک عکس صنعت نفت ایران

نوری کوهانی مدیر امور پژوهشی معاونت منابع انسانی

نوری کوهانی مدیر امور پژوهشی معاونت منابع انسانی 19-5-89 (2)نوری کوهانی مدیر امور پژوهشی معاونت منابع انسانی 19-5-89 (3)نوری کوهانی مدیر امور پژوهشی معاونت منابع انسانی 19-5-89 (4)نوری کوهانی مدیر امور پژوهشی معاونت منابع انسانی 19-5-89 (5)نوری کوهانی مدیر امور پژوهشی معاونت منابع انسانی 19-5-89