بانک عکس صنعت نفت ایران

حمد الله محمد نژاد معاون وزیر در امور مهندسی و ساخت دکل

موحد نژاد معاون وزیر در امور مهندسی وساخت دکل 25-10-88 عکاس مسلم عباسی (2)موحد نژاد معاون وزیر در امور مهندسی وساخت دکل 25-10-88 عکاس مسلم عباسی (3)موحد نژاد معاون وزیر در امور مهندسی وساخت دکل 25-10-88 عکاس مسلم عباسی (4)موحد نژاد معاون وزیر در امور مهندسی وساخت دکل 25-10-88 عکاس مسلم عباسی (5)موحد نژاد معاون وزیر در امور مهندسی وساخت دکل 25-10-88 عکاس مسلم عباسی (6)موحد نژاد معاون وزیر در امور مهندسی وساخت دکل 25-10-88 عکاس مسلم عباسی (7)موحد نژاد معاون وزیر در امور مهندسی وساخت دکل 25-10-88 عکاس مسلم عباسی (8)موحد نژاد معاون وزیر در امور مهندسی وساخت دکل 25-10-88 عکاس مسلم عباسی (9)موحد نژاد معاون وزیر در امور مهندسی وساخت دکل 25-10-88 عکاس مسلم عباسی